forex trading logo
GreekEnglish (United Kingdom)

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Best viewed

Για τη σωστή προβολή του site χρησιμοποιήστε Firefox

weather

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου
Έκθεση 2020 - Βυζαντινός Δρόμων 2 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 2
ΜΗΚΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ: 1,00 m | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Πεύκο
Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών.

BYZANTINE DROMON 2
MODEL LENGTH: 1,00 m | CONSTRUCTION MATERIAL: Pine
The basic type of ship of the Byzantine navy was the dromon or eydromon as we call it today. It is considered an evolution of the Athenian trireme. Like the trireme, the dromon was lightweight but durable, with one or two rows of oars depending on its type.

ByzantinosDromon2

 
Έκθεση 2020 - Βυζαντινός Δρόμων 1Α PDF Print E-mail
There are no translations available.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ
Μήκος σκάφους :37 m, Μήκος ομοιώματος: 0.90 m, Κλίμακα:1/41, Υλικό κατασκευής:Πεύκο
Ιστιοφορία:Φέρει ένα Λατίνι
Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών. Έφερε επίσης ένα ή περισσότερα τριγωνικά πανιά (λατίνια) ή τετράγωνα ανάλογα του τύπου του. Η επιφάνεια των πανιών του ήταν μεγαλύτερη από αυτή της τριήρους με αποτέλεσμα να κινείται γρηγορότερα και αναλόγως των καιρικών συνθηκών να κινείται μόνο με πανιά. Αντί για το μεταλλικό έμβολο που έφερε η Αθηναϊκή τριήρης, ο δρόμων έφερε ''σίφωνα'' στην πλώρη, από τον οποίο εκτοξευόταν το περίφημο "υγρό πυρ". Το όπλο αυτό μετά το 673 μ.Χ. έγινε ο φόβος και ο τρόμος των εχθρικών πλοίων. Δεν ήταν απαραίτητο πλέον τα πλοία του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού να εμβολίζουν ή να έρχονται σε επαφή με τα εχθρικά πλοία.
BYZANTINE DROMON SHIP
VESSEL LENGTH: 37 m / SHIP'S LENGTH: 0.90 m / SCALE: 1/41 / MATERIAL: PINE Sailboat: Brings a Latini
The main type of ship of the Byzantine navy was the dromon or eydromon as we call today. It is considered evolution of Athenian trireme triirous. Like the Triremes the dromon ships were built light but durable, brought by the type of one or two rows of oars. It also brought one or more triangular sails (Latin) or squares depending of the type. The sail area was greater than that of triplet
thus moves faster and the weather to move only cloths. Instead of the metal piston/ram that the Athenian trireme had, the dromon brought "siphon" to the bow from which catapulted the infamous "liquid fire." This weapon after 673 AD became the fear of other ships. It was no longer necessary ships of the Byzantine navy to rams or come in contact with enemy ships.

ByzantinosDromon

 
Έκθεση 2020 - Πολεμική Πολάκα PDF Print E-mail
There are no translations available.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΛΑΚΑ

Τύπος πλοίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εφερε δύο ιστούς με την ιδιόμορφη αυτή ιστιοφορία. Ο Moore επισημαίνει ότι οι Πολάκες ήταν συνήθως Ελληνικές και πανέμορφα εμπορικά πλοία , ήταν σχεδόν σαν παιχνίδια. Με την προσθήκη μερικών κανονιών στο κατάστρωμα μετατράπηκαν σε πολεμικά και έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών κατά την διάρκεια του αγώνα της Ελληνικής επανάστασης.

WAR SHIP POLAKA

Type of ship from Eastern Mediterranean. It brought two masts with this peculiar sailing. Moore points out that the Polakes were usually Greek and beautiful merchant ships, they were almost like toys. By adding a few cannons to the deck they turned into warships and took part in the military operations against the Ottomans during the struggle of the Greek revolution.

PolemikiPolaka

 
Έκθεση 2020 - ΨΑΡΙΑΝΗ ΓΑΛΙΟΤΑ PDF Print E-mail
There are no translations available.

ΨΑΡΙΑΝΗ ΓΑΛΙΟΤΑ
Εξέλιξη της Γαλέρας ήταν η Γαλιότα ή γαλεότα.Γρήγορο, ελαφρύ και ευέλικτο πλοίο, πρωτοεμφανίστηκε από τους Ολλανδούς. Αργότερα, ευρεία χρήση του έκαναν οι πειρατές στη Μεσόγειο και περισσότερο οι ναυτικές πόλεις της Ιταλίας. Διέθετε δύο και κάποτε τρεις ιστούς, στους οποίους ύψωνε από ένα τριγωνικό πανί. Γιά οπλισμό έφερε δύο και τρία πυροβόλα στη πλώρη. Το πρoσωπικό του ήταν πάνω από 100 άντρες. Χρησίμευε γιά ανιχνευτικό, διαδεκτήρας (ενδιάμεσα από δύο ναυτικούς σχηματισμούς) και πειρατικό. Με το ίδιο όνομα υπήρχε μικρό φορτηγό με στρογγυλή πλώρη και πρύμνη ψηλή, δύο ιστούς με τετράγωνα ιστία και 12-16 κωπηλάτες. Κατά την επανάσταση του 1770, στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768-1774), οι Ψαριανοί διέθεσαν στους Ρώσους 36 σακολέβες και γαλιότες. Η μικρότερη απ 'αυτές είχε μήκος 25 ναυπηγικούς πήχεις στην τρόπιδα, 16 κουπιά από κάθε πλευρά και δύναμη από 80 πολεμιστές. Όταν αργότερα συγκροτήθηκαν οι στόλοι των μεγάλων ιστιοφόρων από γαλιόνια και φρεγάτες, καθένα από τα πλοία αυτά συμπεριλάμβανε μιά μικρή γαλιότα, με δύο πυροβόλα, γιά ανίχνευση, απόβαση δυνάμεων και άλλες βοηθητικές αποστολές.Οι Τούρκοι τις γαλιότες τις ενέτασσαν στην ψιλή αρμάδα, δηλαδή στον ελαφρύ στόλο. Η γαλιότα χρησιμοποιήθηκε και στην Ελληνική επανάσταση του 1821, καθώς δεν ειχε διαφορές με το μύστικο, συχνά την ταύτιζαν με το πλοίο αυτό.
PSARIANI GALIOTA
Evolution of the galleon was Galiota or galeota. Fast lightweight and versatile boat, originated from the Dutch. Later on extensive use of it was made from the pirates in the Mediterranean and more maritime cities of Italy. It had two or sometimes three sails/masts, which rises from a triangular cloth. For weaponry it brought two or three guns in the bow. The crew was over 100 men. It was used for
detextion (between two naval formations) and pirate. With the same name was a small truck ship with a rounded bow and stern tall two square sails and 12 to16 rowers. During the revolution of 1770 in the Russian-Turkish War (1768-1774),Psarianoi habitants provided the Russians 36 sakoleves and galiotes. The smallest of them had a length of 25 naval cubits in keel 16 oars on each side and force from 80 warriors. When later on formed the fleets of large galleons and frigates, each of these ships included a small galiota, with two guns, for detection, landing forces and other auxiliary loads. The Turks stationed the galiotes in the light fleet. Galiota was used in the Greek revolution of 1821, as they had differences with the mystiko ship often identified it with this ship.

PsarianiGaliota

 
Έκθεση 2020 - ΥΕΝΙKAPI 12 PDF Print E-mail
There are no translations available.

YENI KAPI 12

Το ναυάγιο YENI KAPI 12 (YK 12) βρέθηκε το 2007 στη διάρκεια ανασκαφών στο λιμάνι του Θεοδοσίου, ένα από τα πιο σημαντικά Βυζαντινά λιμάνια στην ακτή του Μαρμαρά. Οι εργασίες τεκμηρίωσης στο ναυάγιο πραγματοποιήθηκαν σε δύο κύριες φάσεις. Η επι τόπου τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε χωρίς να διαταράσσεται η ακεραιότητα του κύτους και η τεκμηρίωση κάθε κομματιού χωριστά έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ερευνητικό κέντρο ναυαγίων Yenikapi.

ΥΕΝΙ ΚΑΡΙ 12

The Yenikapı 12 (YK 12) shipwreck was uncovered in 2007 in the course of salvage excavations at the Theodosian Harbor; one of the most important Byzantine harbors on the Marmara coast (Fig. 1). Documentation work on the wreck was carried out in two main phases: in situ documentation occurred without disturbing the integrity of the hull, and documentation of each piece separately was done in İstanbul University's Yenikapı Shipwrecks Research Center.

Yenikapi

 

yenikapi12

 
« StartPrev2122232425NextEnd »

Page 22 of 25

Online Members

We have 30 guests online

Search

Webdesign

Designed and hosted by WEBMAN