Έκθεση 2020 - ΒΑΡΚΑ ΖΑΖΑΡΗΣ και ΚΑΡΛΑΣ Print
Written by mouseio   
There are no translations available.

VarkaZazariKarlas

ΒΑΡΚΑ ΖΑΖΑΡΗ (Αριστερά)
Χαρακτηριστική βάρκα λίμνης Ζάζαρης.
BOAT ZAZARI (Boat on the left side)
Typical boat of lake Zazari.

ΠΛΑΒΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (Δεξιά)
Μήκος πλάβας: 5.10 m, Μήκος ομοιώματος: 0.51m, Κλίμακα: 1/10, Υλικό κατασκευής: Πεύκο
Πλάβα που χρησιμοποιείτο στην λίμνη της Κάρλας στην Θεσσαλία γιά ψάρεμα, πριν γίνει η αποξήρανση. Το σχέδιο προέρχεται από το βιβλίο "Η Επιστροφή της Κάρλας" του Γιάννη Ρούσκα ΑΘΗΝΑΙ 2001 Πηγή : www.arxaiologia.gr Η «πλάβα»

αποτελεί τον τύπο της λιμνιάς βάρκας που συναντάμε στις λίμνες Βεγορίτιδα, Πρέσπα, Δοϊράνης και Καστοριάς. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των σκαφών είναι η τραπεζοειδής τομή τους σ' όλο το μήκος τους, με εμφανή την κλίση των πλευρικών μαδεριών του πετσώματος προς τα μέσα. Έχουμε δηλαδή ένα τραπέζιο που σχηματίζεται από τον φαρδύτερο πυθμένα, τις πλευρές του σκάφους που συγκλίνουν προς τα μέσα και τη στενότερη πλευρά του που αποτελεί η νοητή ευθεία που ενώνει τα ελεύθερα χείλια του πάνω μαδεριού (κατάστρωμα). Αυτή η κλίση των μαδεριών του πετσώματος είναι η ίδια που διαφοροποιεί και καθορίζει τελικά την καταγωγή της «πλάβας» από λίμνη σε λίμνη. Έτσι, ενώ η κλίση των πλευρών της πλάβας της Βεγορίτιδος είναι αρκετά αισθητή, παρουσιάζεται σημαντικά μικρότερη σε εκείνες της Πρέσπας και της Δοϊράνης και ελάχιστη ή ανύπαρκτη στην πλάβα της Καστοριάς. Ο πυθμένας στις πλάβες παρουσιάζει μια ελαφρά κύρτωση σ? όλο του το μήκος, που γίνεται εντονότερη στην περιοχή της πλώρης, για να βοηθάει το σκάφος στην υπερπήδηση της βλάστησης των λιμνών αλλά και για το εύκολο τράβηγμα του στη στεριά. Οι πλάβες, σε γενικές γραμμές, έχουν λεπτή πλώρη σε σχέση με τη φαρδύτερη πρύμνη τους. που κυμαίνεται γύρω στα 40 εκατοστά. Το σκάφος έχει σ' όλο το μήκος του διπύθμενα, που το μπρος μέρος τους (προς την πλώρη) oι ψαράδες το γεμίζουν νερό για να διατηρούν σ' αυτό τα ψάρια τους. Στις πλάβες τοποθετούνται στραβόξυλα (εγκοίλια) κάθε 50 εκατοστά περίπου, που αποτελούν ενισχυτικά στοιχεία της ξυλοκατασκευής και κατασκευάζονται από τοπική ξυλεία, που από τη φύση της παρουσιάζει ανάλογη κύρτωση.
Plava LAKE KARLA (Boat on the right side)
Plavas length: 5.10 m, Dummy's length: 0.51 m Scale: 1/10, Material: Pine
Plava utilized in the Lake Karla in Thessaly for fishing, before its drying. The design comes from the book "The Return of Karla" of John Ruska ATHENS 2001 Source: www.arxaiologia.gr "Plava" is the type of lake boat that we find it in lakes: Vegoritida, Prespa, Doiranis and Kastorias. The main feature of these ships is the trapezoidal incision on the whole length, with an apparent tilt of the scantling sides of planking inwardly. So we have a trapezium that is formed by the wider bottom, the sides of the vessel converge inward and closer side of which is an imaginary line joining the leading edge of the top plank (deck). This inclination of the scantling planks is the same that differentiates and ultimately determine the origin of the "Plava" from lake to lake. So while the
slope of the sides of the Plava of Vegoritis is quite noticeable, it is shown significantly lower in those of Prespa and Doiranis and minimal or nonexistent in Plava of Kastoria. The bottom of the plaves shows a slight curvature along its length, which is stronger in the bow, as to help the boat to overcome the vegetation of lakes but also for easy pulling ashore. Plaves, in general, have a thin
bow in relation to the wider stern that ranges around 40 cm. The vessel has an entire length of the double bottom to the front part (towards the bow), the fishermen fill it with water to maintain there their fish. On plaves placed curmudgeon (incuse) every 50cm , forming reinforcement elements of woodwork and built from local timber, which by its nature presents/exhibits similar curvature.