Έκθεση 2020 - ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την mouseio   

Trechantiri

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ

Μήκος σκάφους: 11.5m, Μήκος ομοιώματος:1.15m, Κλίμακα:1/10,
ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ: ΜΠΟΥΜΑ

Ο πρώτος τύπος καϊκιού που ναυπηγήθηκε από τούς 'Ελληνες, ήταν το τρεχαντήρι. Είναι μονοκάταρτο ή δικάταρτο ιστιοφόρο σκάφος και αποτελεί το κατεξοχήν Υδραίϊκο σκαρί. Λόγω της δυσκολίας της ναυπήγησής του το κατασκεύαζαν ειδικοί καραβομαραγκοί. Από τον 17ο αι. μέχρι και σήμερα, η μορφή του δεν έχει υποστεί σοβαρές μεταβολές. Με το μεγάλο πλάτος και το μήκος, το σχήμα της πλώρης και της πρύμνης του, όπως και το σχήμα της γάστρας του που διαμορφώνεται από τα στραβόξυλα, αποτελεί ένα από τα θαλασσινότερα Ελληνικά σκαριά. Η σημαντικότερη μεταβολή που εχει υποστεί το τρεχαντήρι μεταγενέστερα, σταδιακά περίπου από το 1920, είναι η κατάργηση των πανιών σαν μέσο πρόωσης και αντικατάτασή τους με εσωλέμβριες πετρελαιομηχανές. Το 1821 τα τρεχαντήρια χρησιμοποιήθηκαν σαν ταχυδρομεία στον πολεμικό στόλο των Υδραίων. Μετά το 1900 χρησιμοποιήθηκαν σαν σπογγαλιευτικά. Ταξίδευαν στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, προάγοντας σημαντικά το εμπόριο και τη σπογγαλιεία. Τα μεταπολεμικά χρόνια χρησιμοποιήθηκαν γιά μεταφορά επιβατών. Σήμερα είναι κυρίως αλιευτικά σκάφη. Το συγκεκριμένο διαθέτει ιστιοφορία μπούμας και είναι κατασκευασμένο στη Σκιάθο, αρχές του 20ου αιώνα.

TREHANTIRI

Vessel's length: 11.5 m Dummy's length:1.15 m Scale:1/10
Sails: Booma

The first type of boat that was built by the Greeks, was the trechantiri. It has one mast or two-mast sailing vessel and is the par excellence of Hydra's ship. Due to the difficulty of its shipbuilding specifically made from shipbuilding makers. From the 17th century until today the form has not been seriously changed a lot. With the large width and length, the shape of the bow and stern, as the shape of the hull of which is formed by curmudgeon, is one of the Greek sailing construction.
The most important change has been the chase/trehantiri subsequently gradually since 1920, is the abolition of sails as propulsion means replaced with inside of diesel-type machines. In 1821 trehantiria were used as the post office in the war fleet of Hydra. After 1900 they were used as sponge diving ships. They traveled in the Mediterranean and the Aegean, and promoting significant the commercial trade and sponge diving. The postwar years were used to transfer passengers. Today they are mainly used as fishing boats. This has sail boumas, it is made in Skiathos, early 20th century.